仙剑卡牌逍遥游 Xian Jian ‘Xiao Yao You’ Card Game

The Xian Jian franchise has yet again come up with new products with beautiful illustrations! This time sets of Xian Jian cards have been released, featuring many characters from all of the Xian Jian games! The game is referred to as 逍遥游 “Xiao Yao You” which translates to “Xiaoyao Game” 🙂

Which of these official group pictures do you like best?

Xiao Jian 1 cards

XianJian 1: Lin Yue Ru, Li Xiaoyao and Zhao Ling’er
林月如, 李逍遙, 趙靈兒

Xian Jian 1 Xiao Yao cards

Xian Jian 1 family: Li Xiaoyao, Zhao Ling’er and Li Yiru
李逍遙, 趙靈兒, 李憶如

Xian Jian Xiao Yao cards

Xian Jian 1: Anu

阿奴

Xian Jian 2 Xiao Yao cards

Xian Jian 2: Su Mei,  Shen Qi Shuang,  Wang Xiao Hu
苏媚, 沈欺霜, 王小虎

Xian Jian 3 Xiao Yao cards

Xian Jian 3: Long Kui (Red/Blue version), Tang Xua Jian, Zixuan, Chong Lou
龍葵,唐雪見,紫萱, 重樓

Xian Jian 3A Xiao Yao cards

Xian Jian 3A: Xing Xuan,  Wen Hui,  Nan Gong Huang
星璇, 溫慧, 南宫煌

Xian Jian 4 Xiao Yao cards

Xian Jian 4: Mu Rong Zi Ying, Liu Meng Li, Yun Tian He, Han Ling Sha
慕容紫英, 柳夢璃, 云天河﹐韓菱紗

仙剑桌游《逍遥游》

仙剑桌游《逍遥游》